TERAPI SPIRITUAL MELALUI TAZKIYAH AL-QALB PERSPEKTIF ULAMA SHUFIYYAH

Authors

  • Moch. Anas Fajriansyah MA'HAD ALY AL FITHRAH

DOI:

https://doi.org/10.51498/putih.v2i1.50

Keywords:

Tazkiyah al-Qalb, Ulama Sufiyyah, TERAPI SPIRITUAL

Abstract

Tasawuf adalah cara untuk membersihkan hati dariapa yang telah menggangu, memadamkan sifat-sifat kelemahan sebagai manusia biasa, menjauhi segala sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu dan mendekatkan kepada sifat-sifat suci kerohanian.159 Al-Tazkiyah bermaksud pembersihan atau penyuburan, dalam konteks ahli tasawuf Tazkiyah merujuk kepada bersih daripada segala sifat keji dalam diri atau hati yang memerlukan usaha gigih dan bersungguh-sungguh bagi sesorang menyingkirkan sifat tercela. Ia juga boleh dikatakan sebagai suatu peralihan daripada jiwa yang tercemar dengan dosa kepada jiwa yang suci. Proses Tazkiyah al-qalb perlu melalui beberapa fasa secara konsisten dalam mencapai ma?rifatullah. Fasa-fasa tersebut adalah altakhalli, al-tahalli dan al-tajalli. Tulisan ini berusaha menelusuri tazkiya al-qalb menurut ulama sufiyyah dengan berfokus pada maknatazkiyah alqalb, urgensi tazkiyah al-qalb, metode tazkiyahal-qalb, sarana tazkiyah al-qalb, dan buah tazkiyah al-qalb.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adam, Muchtar, Tazkiyah Mensucikan jiwa, Merdam Hawa Nafsu, Bandung: Makrifat Media Utama.
Maqdisi (al), Ibnu qudamah, Muhktashar Minhajul Qashidin Jakarta: Darul Haq, 2015.
Ghazali (al), Imam, ‘Ibadah Perspektif Sufistik, terj. Muhtar Holland, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
--------------, Ihya’ Ulumuddin, Maktabah Usaha Keluarga Semarang, Tth.
Jullabi Al-Hujwiri (al), Ali Uthman, The Kashf al-Mahjub; The Oldest Persian Tretise on Sufism, London: Lucaz & Co. Ltd, 1970.
Ishaqy Asrori (al), Achmad. An Nuqhtah Wal Baaqiyatush Sholihat Wal ‘Aaqibatul Khoirot Wal Khootimatul Hasanat.
Gymnastiar, Abdullah, Mencari Ketenangan Jiwa, terj. Ainun Najah Ali, Mustread Sdn.Bhd., Kuala Lumpur, cet. Ke-2, 2011.
Hawa, Sa’id, al-Mustakhlash Fi Tazkiyah al-Nafs, Kairo: Dar al-Salam, 2001.
Jamal al-Din Ibn Muhammad Ibn Makram Ibn Manzur, Lisan al-‘Arab, jil. 16, Beirut: Dar Sadir.
Madjid, Nurcholis Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar,jld.2, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1998.
Mahfuzah Shafiei, Siti, “Konsep Tazkiyyah Al-Nafs Dari Sudut Tasawuf Menurut Pandangan Al-Muhasibi”, Latihan Ilmiah, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam,Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2001/2002.
Nata, Abuddin Akhlak Tasawuf, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006.
Rejab, Rushita, “Tazkiyyah al-Nafs : konsep dan keberkesanannya di kalangan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya”, Disertasi,Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam,Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2000/2001.
Saifuddin Aman, Ahmad, Tasawuf Refolusi Mental-DzikirMengelolah Jiwa dan Raga, Tangerang 2014.
Shaleh al-Munjid, Muhammad, Silsilah A’mal al-Qulub., Kairo Daral-Fajri Cet. I 2005.
Syukur, Amin, Terapi Hati, Jakarta Erlangga, 2012.
Umar bin Muhammad al-Hafidz, Mengendalikan Nafsu dan Membentuk Budi Pekerti, Surabaya: Cahaya Ilmu, 2012.

Published

2018-03-31

How to Cite

Fajriansyah, M. A. (2018). TERAPI SPIRITUAL MELALUI TAZKIYAH AL-QALB PERSPEKTIF ULAMA SHUFIYYAH. PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah, 2(1), 101–122. https://doi.org/10.51498/putih.v2i1.50